Eclair Olivia Communication respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht hetzelfde van haar gebruikers.

Eclair Olivia Communication heeft een beleid om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, het account of de toegang uit te schakelen en/of te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op of regelmatig worden beschuldigd van inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

Eclair Olivia Communication zal reageren op claims van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die zijn ingediend via https://foodandgood.fr/ (“de Site en/of het Platform”) die onder de aandacht van Eclair Olivia Communication zijn gebracht in overeenstemming met dit Handvest.

Als u de eigenaar bent van een intellectueel eigendomsrecht, of bevoegd bent om namens een dergelijke persoon op te treden, dient u de vermeende inbreuken op intellectueel eigendomsrecht op of via de site en het platform te melden door de volgende melding van vermeende inbreuk, naar behoren ingevuld, zoals hieronder beschreven.

Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal Eclair Olivia Communication naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die zij passend acht, inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de site en/of het platform.

 

Vervalste melding

1. Identificeer het specifieke auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, of – als meer dan één werk onder deze kennisgeving valt – u kunt een representatieve lijst indienen van de werken waarop volgens u inbreuk is gemaakt.

2. Identificeer de inhoud waarvan u denkt dat deze inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit) en waarvan u denkt dat deze moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen dergelijke inhoud te lokaliseren, inclusief, ten minste, indien van toepassing, de URL van de link die verschijnt op de Site en het Platform van waaruit de betreffende inhoud kan worden geraadpleegd.

3. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, uw e-mailadres op.

4. Neem de twee onderstaande verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:

“Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw van mening ben dat het litigieuze gebruik van het geïdentificeerde document niet is geautoriseerd door de houder van het intellectuele-eigendomsrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet (bijv. de wettelijke en jurisprudentiële uitzonderingen van “redelijk gebruik”). »

“Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze Kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de houder ben, of dat ik bevoegd ben om namens de houder op te treden, van de intellectuele eigendomsrechten waarvan de schending wordt beweerd. »

5. Geef uw voor- en achternaam op en zet uw elektronische of fysieke handtekening.

6. Stuur deze kennisgeving, samen met alle ingevulde elementen, naar Eclair Olivia Communication:

Eclair Olivia-communicatie
3 Place de Lattre de Tassigny 68000 COLMAR

E-mail: contact@foodandgood.fr

 

Laatst bijgewerkt: 12 november 2021 .

© 2022 Eclair Olivia Communicatie. Alle rechten voorbehouden.